Herbs that Transform Phlegm and Stop Coughing

mountain-circle.pngHerbs that Transform Phlegm and Stop Coughing

 Herbs that Cool and Transform Phlegm Heat  Warm Herbs that Transform Cold Phlegm  Herbs that Relieve Coughing and Wheezing
Zhe Bei Mu Jie Geng Mu Hu Die
Tian Zhu Huang Bai Qian Xing Ren
Zhu Ru   Zi Wan
    Pi Pa Ye
    Sang Bai Pi