Herbs that Transform Phlegm and Stop Coughing

     
Herbs that Cool and Transform Phlegm Heat Warm Herbs that Transform Cold Phlegm Herbs that Relieve Coughing and Wheezing
Bei Mu Zhi Ban Xia Xing Ren
Zhe Bei Mu Zao Jia Zi Wan
Tian Zhu Huang Jie Geng Pi Pa Ye
Fu Shi Bai Qian Sang Bai Pi
Zhu Ru   Mu Hu Die
Ze Pi   Luo Han Guo
Ming Dang Shen    
Hai Dai