Substances that Extinguish Wind and Stop Tremors

Gou Teng Tian Ma
Ci Ji Li Shi Jue Ming