Herbs that Dispel Wind Dampness

Wei ling Lian Sang Ji Sheng Chou Wu Tong
Sang Zhi Mu Gua Xi Xian Cao
Shen Jin Cao Zhe Tong Pi Qi She