Herbs that Warm the Interior and Expel Cold

Gan Jiang Rou Gui
Hua Jiao Ding Xiang
Bi Ba Hu Jiao