Gan Jiang

Review Forms and Sizes Below

 

 Pin Yin Name:

  • Gan Jiang
  • Sheng Jiang

Other Names:

  • Ginger Root
  • Dried Ginger
  • Zingerberis officianalis
  • Ginger Rhizome