Xiang Sha Liu Jun Wan (teapills)

Review Available Xiang Sha Liu Jun Wan Pill Sizes Below

Teapill Name: Six Gentlemen Plus Teapills
Chinese / Pin Yin Name: Xiang Sha Liu Jun Wan
Other Ingredients: Talcum, Botanical wax  
Pin Yin Ingredients: Bai zhu, Fu ling, Dang shen, Ban xia, Chen pi, Sha ren, Mu xiang, Gan cao, Da zao, Sheng jiang
Botanical Ingredients: Atractylodes macrocephala rhizome, Poria cocos fungus, Codonopsis pilosula root, Pinellia ternata rhizome, Citrus reticulata peel, Amomum longiligulare fruit, Aucklandia lappa root, Glycyrrhiza uralensis root, Ziziphus jujuba fruit, Zingiber officinale rhizome-fresh
Xiang Sha Liu Jun Wan Dosage: Follow doctor's instructions on how to use this product.
Xiang Sha Liu Jun Wan Precautions:
Do not use if nursing or pregnant.

Xiang Sha Liu Jun Wan Teapill Benefits & Information

Xiang Sha Liu Jun Wan are an easy to take traditional Chinese herbal medicine that strengthens spleen, regulates and tonifies qi, and also helps elimiate phlegm.