Substances that Calm the Spirit

mountain-circle.pngSubstances that Calm the Spirit

Substances that Anchor, Settle and Calm the Spirit Herbs that Nourish the Heart and Calm the Spirit
Mu Li Suan Zao Ren
Hu Po Yuan Zhi
  Ling Zhi
  He Huan Pi