Substances that Calm the Spirit

Substances that Anchor, Settle and Calm the Spirit Herbs that Nourish the Heart and Calm the Spirit
Mu Li Suan Zao Ren
Long Chi Yuan Zhi
Zhen Zhu Ling Zhi
Hu Po He Huan Pi
Ci Shi Ye Jiao teng