Guan Zhong

Review Forms and Sizes Below

 

 Pin Yin Name

  • Guan Zhong

Other Names

  • Male Fern Rhizome
  • Dryopteris Root
  • Basket Fern